Sunt intrebări sau propuneri? 0 230 2 30 85

La nivelul raionului Soroca, conducerea subsistemului de învăţământ preuniversitar se asigură de către Direcția Învățământ (în continuare DÎ) – organ de specialitate subordonat Ministerului Educaţiei Culturii și Cercetării – ale cărei atribuţii sunt stabilite prin lege şi prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a DÎ Soroca, aprobat prin decizia Consiliului Raional nr. 03/10 din 13 august 2015.

DÎ Soroca asigură aplicarea legislaţiei generale şi şcolare în instituţiile de învăţământ subordonate – 106 la număr (45 de instituții de învățământ general, și 61 de instituții de educație timpurie), buna organizare şi funcţionare a reţelei şcolare şi a procesului de învăţământ şi realizează evaluarea instituțională.

Structurile de conducere ale Direcției Învățământ Soroca cuprind Consiliul de administraţie, Consiliul consultativ şi Șeful Direcției Învățământ. Componenţa lor este precizată în Codul Educației iar atribuţiile se stabilesc prin reglementări ale Ministerului Educaţiei.

Personalul Direcției Învățământ Soroca este constituit din funcționari publici și personal contractual. Raporturile de serviciu ale funcționarilor publici sunt reglementate de prevederile Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, iar a personalului contractual – de cele ale Codului muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28 martie 2009. [30]

Statele de personal ale Direcției Învățământ au fost aprobate prin decizia Consiliului Raional Soroca nr. 07/3 din 11.02.2016, în conformitate cu structura-tip aprobată de Guvern.

Șefului Direcției Învățământ i se subordonează direct:

 • Șeful adjunct al Direcției Învățământ;
 • Serviciul Management al resurselor umane (1 unitate – specialist principal);
 • Serviciul juridic (1 unitate – specialist);
 • Serviciul audit intern (1 unitate – auditor intern);
 • Serviciul transport elevi (2 unități – șef serviciu și mecanic);
 • Serviciul management economico-financiar și patrimoniu (3 unități – șef serviciu, specialist superior, economist coordonator);
 • Contabilitatea centralizată (6 unități – contabil șef, 4 contabili, arhivar);
 • Serviciul administrativ-auxiliar (2 unități – șef depozit, secretar).

Șefului adjunct al Direcției Învățământ i se subordonează direct:

 • Secția Politici Educaționale și Management (4 unități – șef secție, 2 specialiști principali, specialist superior);
 • Secția Management al Curriculumului și Formare Profesională Continuă (6 unități – șef secție, specialist principal-metodist, specialist-coordonator metodist, 3 metodiști);
 • Serviciul de asistență psihopedagogică (7 unități – șef serviciu, pedagog educaţie preşcolară, pedagog învăţământ primar şi secundar general, 2 psihologi, psihopedagog special, logoped).

Fiecare, din cele 10 subdiviziuni structurale a Direcției Învățământ, funcţionează în baza Regulamentului de organizare și funcționare a DÎ Soroca, iar angajații direcției, 35 la număr, se conduc nemijlocit de stipulările din fișele de post, aprobate în cadrul ședinței Consiliului Raional.

© 2023 Edusoroca
Termeni și condiții