×
Meniu

ORDIN Nr. 163 din 23.03.2015 pentru aprobarea Regulamentului….

RDESCARCĂ GRATUIT Ordinul Nr. 163 din 23.03.2015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea și desfășuarrea concursului pentru ocuparea funcției de director și director adjunct în instituțiile de învățămînt general.

Republica Moldova

MINISTERUL EDUCAŢIEI

ORDIN Nr. 163
din  23.03.2015

pentru aprobarea Regulamentului cu privire
la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru
ocuparea funcţiei de director şi director adjunct în
instituţiile de învăţămînt general

Publicat : 22.05.2015 în Monitorul Oficial Nr. 124-130     art Nr : 806
    MODIFICAT
OME1117 din 25.11.15, MO324-329/04.12.15 art.2290; în vigoare 04.12.15
    RMO306 din 13.11.15, MO306-310/13.11.15 pag.141
    OME964 din 07.10.15, MO302-305/06.11.15 art.2204; în vigoare 06.11.15
ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei
nr. 1043 din 7 mai 2015
Ministru________________ V. Grosu
În conformitate cu prevederile art.50 alin.(5) din Codul educaţiei al Republicii Moldova nr.152 din 17 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.319-324, art.634), ministrul educaţiei emite următorul ORDIN:
1. Se aprobă Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director şi director adjunct în instituţiile de învăţămînt general (se anexează).
2. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
[Pct.3 exclus prin OME964 din 07.10.15, MO302-305/06.11.15 art.2204; în vigoare 06.11.15]    MINISTRUL EDUCAȚIEI                                     Maia SANDU    Nr. 163. Chişinău, 23 martie 2015.Aprobat
prin Ordinul Ministerului Educaţiei
nr. 163 din 23 martie 2015 

REGULAMENT
cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului
pentru ocuparea funcţiei de director şi director adjunct
în instituţiile de învăţămînt general
I. Dispoziţii generale

1. Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director şi director adjunct în instituţiile de învăţămînt general este elaborat în conformitate cu prevederile art.50 alin.(5) din Codul educaţiei al Republicii Moldova nr.152 din 17 iulie 2014.
2. Prezentul Regulament stabileşte:
1) procedura de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de director şi director adjunct (în continuare – concurs);
2) condiţiile de participare la concurs;
3) modul de constituire, componenţa şi activitatea comisiilor de concurs;
4) procedurile aferente contestării rezultatelor concursului.
3. Funcţia de director şi director adjunct al instituţiei de învăţămînt general se ocupă prin concurs. Directorul şi directorii adjuncţi ai instituţiei publice de învăţămînt general sînt numiţi în funcţie pentru un termen de 5 ani.
4. Concursul se organizează şi se desfăşoară în baza următoarelor principii:
1) competiţie deschisă – informarea societăţii privind funcţiile de conducere pentru care se organizează concurs, asigurarea accesului liber şi egal de participare la concurs a oricărei persoane care întruneşte condiţiile stabilite;
2) competenţă şi merit profesional – selectarea celor mai competente persoane în baza unor criterii clar definite şi a unei proceduri unice de evaluare;
3) imparţialitate – aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor unice de selecţie;
4) transparenţă – prezentarea informaţiilor referitoare la modul de organizare şi desfăşurare a concursului tuturor persoanelor interesate.
5. Concursul este organizat de către autoritatea cu competenţe legale de numire în funcţie (angajator) şi este desfăşurat de comisia de concurs constituită de către aceasta.

II. Organizarea concursului

6. Are calitatea de autoritate cu competenţe legale de numire în funcţie (angajator):
1) primarul satului (comunei), oraşului, municipiului Comrat – în cazul directorilor instituţiilor publice de educaţie antepreşcolară (creşă, centru comunitar de educaţie timpurie), instituţiilor publice de învăţămînt preşcolar (grădiniţă de copii, centru comunitar de educaţie timpurie) şi al instituţiilor publice extraşcolare (de nivel local);
2) organul local de specialitate în domeniul învăţămîntului – în cazul directorilor instituţiilor publice de învăţămînt primar, gimnazial, liceal şi extraşcolar (de nivel raional/municipal/UTA Găgăuzia); organul local de specialitate în domeniul învăţămîntului din municipiile Chişinău şi Bălţi are calitatea de autoritate cu competenţe legale de numire (angajator) şi în cazul instituţiilor specificate la subpct.1) care nu funcţionează în unităţile administrativ-teritoriale de nivelul întîi;
3) Ministerul Educaţiei – în cazul directorilor instituţiilor de învăţămînt special, instituţiilor de învăţămînt extraşcolar (de nivel naţional), al alternativelor educaţionale, precum şi altor instituţii publice de învăţămînt subordonate ministerului;
4) fondatorul – în cazul directorilor instituţiilor private de învăţămînt general și în cazul directorilor instituțiilor de învățămînt subordonate altor ministere sau altor subdiviziuni ale organelor administrației publice locale de nivelul doi;
[Pct.6 subpct.4) modificat prin OME964 din 07.10.15, MO302-305/06.11.15 art.2204; în vigoare 06.11.15]
5) directorul instituţiei de învăţămînt general – în cazul directorilor adjuncţi ai instituţiilor de învăţămînt general.
7. Concursul se iniţiază cu două luni înainte de expirarea termenului contractului individual de muncă al directorului/directorului adjunct în exerciţiu.
În cazurile în care contractul individual de muncă al directorului/directorului adjunct încetează din alte motive decît cele specificate la alineatul unu, precum şi în cazul instituţiilor private, concursul se iniţiază în termen de cel mult o lună din momentul încetării contractului.
În cazul funcţiilor de directori care au devenit vacante potrivit art.153 din Codul educaţiei, concursul se iniţiază în termen de cel mult 6 luni de la data constatării încetării contractelor individuale de muncă ale directorilor respectivi. În termen de 15 zile calendaristice de la data constatării încetării contractelor individuale de muncă ale directorilor în cauză, organul local de specialitate în domeniul învăţămîntului prezintă Ministerului Educaţiei planul-grafic de concursuri planificate. Planul-grafic include şi concursurile pentru funcţiile de director din instituţiile publice de educaţie antepreşcolară (creşă, centru comunitar de educaţie timpurie), instituţiile publice de învăţămînt preşcolar (grădiniţă de copii, centru comunitar de educaţie timpurie) şi din instituţiile publice extraşcolare (de nivel local) din unitatea administrativ-teritorială respectivă, care este elaborat urmare propunerilor angajatorilor.
8. Pînă la numirea în funcţia de director pe bază de concurs, autoritatea cu competenţe legale de numire (angajatorul) numeşte un director interimar. Numirea directorului interimar se poate face şi în cazul în care directorul în exerciţiu este temporar absent de la serviciu, în acest caz numirea interimarului fiind realizată de autoritatea cu competenţe legale de numire (angajator) la propunerea directorului în exerciţiu.
Durata interimatului nu poate depăşi 6 luni. Directorul interimar exercită aceleaşi atribuţii ca şi directorul. La desemnarea directorului interimar, sînt obligatorii condiţiile specificate la pct.14.
[Pct.8 modificat prin OME964 din 07.10.15, MO302-305/06.11.15 art.2204; în vigoare 06.11.15]
9. Iniţierea concursului se realizează prin emiterea de către organizatorul concursului a unui ordin corespunzător.
10. În termen de cel mult 7 zile calendaristice din momentul emiterii actului cu privire la iniţierea concursului, organizatorul concursului asigură publicarea într-o publicaţie periodică, cu acoperire naţională sau regională (în funcţie de statutul instituţiei de învăţămînt), a unui anunţ succint privind entitatea organizatoare a concursului, denumirea funcţiei vacante şi a instituţiei, precum şi a sursei de obţinere a informaţiei privind concursul.
11. Concomitent cu publicarea anunţului succint, organizatorul concursului asigură expunerea informaţiei privind concursul pe pagina sa web. Organizatorul concursului poate disemina informaţia privind concursul şi prin alte forme de publicitate, inclusiv la radio, la televiziune, pe site-urile de ştiri, precum şi pe panoul informaţional la sediul său.
12. Informaţia privind concursul conţine în mod obligatoriu:
1) denumirea şi sediul organizatorului concursului;
2) funcţia pentru care se organizează concursul;
3) condiţiile de participare la concurs;
4) actele ce urmează a fi prezentate;
5) modalitatea de depunere a actelor;
6) data-limită de depunere a actelor;
7) date despre numărul de copii/elevi ai instituției, bugetul pe ultimii ani, starea infrastructurii existente, proiectele în derulare; după caz, în informaţia privind concursul se poate face referinţă la sursele de obţinere a informaţiei respective;
[Pct.12 subpct.7) modificat prin OME964 din 07.10.15, MO302-305/06.11.15 art.2204; în vigoare 06.11.15]
8) numărul de telefon, adresa electronică şi poştală a persoanei responsabile de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea actelor.
13. Cheltuielile pentru organizarea concursului (publicarea anunţului succint, informaţiei privind concursul) sînt suportate de organizatorul concursului. Cheltuielile pentru participare la concurs (deplasarea la locul de desfăşurare a concursului, utilizarea mijloacelor de comunicare, autentificarea copiilor de pe documente etc.) sînt suportate de participanţii la concurs.
14. La funcţia de director al instituţiei de învăţămînt general poate candida persoana care întruneşte cumulativ următoarele condiţii:
1) deţine cetăţenia Republicii Moldova; pot face excepţie de la această condiţie candidaţii la funcţiile de directori ai instituţiilor private;
2) studii superioare universitare (în cazul candidaţilor la funcţia de director al instituţiei publice de educaţie antepreşcolară şi de învățămînt preşcolar din mediu rural, după prelungirea concursului în temeiul pct. 62 subpct.1) şi 3) sau în cazul iniţierii unui concurs repetat, pot fi admişi candidaţii cu studii superioare universitare şi cei cu studii medii de specialitate pedagogice (colegiu)).
[Pct.14 subpct.2) în redacția OME964 din 07.10.15, MO302-305/06.11.15 art.2204; în vigoare 06.11.15]
3) are o vechime în activitate didactică de cel puțin trei ani; pot face excepţie de la această condiţie candidaţii la funcţiile de directori ai instituţiilor private; pentru instituţiile de învăţămînt special şi extraşcolar constituie avantaj deţinerea de competenţe relevante profilului instituţiei;
[Pct.14 subpct.3) modificat prin OME964 din 07.10.15, MO302-305/06.11.15 art.2204; în vigoare 06.11.15]
[Pct.14 subpct.4) exclus prin OME964 din 07.10.15, MO302-305/06.11.15 art.2204; în vigoare 06.11.15]
5) la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vîrsta de 65 ani;
6) cunoaşte limba română (pentru angajare în localităţile populate de diferite grupe minoritare unde predarea se realizează în limbi materne sau în instituţiile unde limba de predare este alta decît limba română – cunoaşte limba română la nivel de comunicare şi limba respectivă);
    [Pct.14 subpct.6) modificat prin OME964 din 07.10.15, MO302-305/06.11.15 art.2204; în vigoare 06.11.15]
7) este aptă din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei;
8) nu are antecedente penale;
9) nu a fost concediată în ultimii 5 ani pe baza art.86 alin.(1) lit.l), m) şi n) din Codul muncii.
15. Dispoziţiile pct.14 se aplică în mod corespunzător şi candidaţilor la funcţiile de directori adjuncţi.
La organizarea concursului de ocupare a funcţiei de director adjunct, organizatorul concursului trebuie să ţină cont de prevederile art.50 alin.(5) din Codul educaţiei stabilind, suplimentar la condiţiile de la alineatul unu, obligativitatea ca cel puţin un director adjunct responsabil de procesul educaţional să aibă studii pedagogice.
[Pct.15 modificat prin OME964 din 07.10.15, MO302-305/06.11.15 art.2204; în vigoare 06.11.15]
16. Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de director/director adjunct al instituţiei de învăţămînt depun personal sau prin reprezentant (la cancelaria organizatorului concursului), prin poştă sau prin e-mail, în termen de 30 zile calendaristice din ziua publicării anunţului, dosarul de concurs care cuprinde următoarele acte obligatorii:
1) cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa nr.1 la prezentul Regulament;
2) copia actului de identitate;
3) copia/copiile actului/actelor de studii;
4) copia carnetului de muncă;
[Pct.16 subpct.5) exclus prin OME964 din 07.10.15, MO302-305/06.11.15 art.2204; în vigoare 06.11.15]
6) curriculum vitae, al cărui model este specificat în anexa nr.2;
[Pct.16 subpct.6) modificat prin OME964 din 07.10.15, MO302-305/06.11.15 art.2204; în vigoare 06.11.15]
7) certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic şi neuropsihic, pentru exercitarea funcţiei;
8) cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere;
    [Pct.16 subpct.9) exclus prin OME964 din 07.10.15, MO302-305/06.11.15 art.2204; în vigoare 06.11.15]
17. Candidatul poate anexa şi alte documente pe care le consideră relevante, inclusiv copia/copiile actului/actelor ce confirmă gradul didactic/managerial şi/sau titlul ştiinţific/ştiinţifico-didactic, recomandări, copii ale actelor care atestă formarea continuă, performanţele profesionale şi manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale/naţionale/internaţionale, publicaţiile didactice şi ştiinţifice, statutul de expert/evaluator naţional/internaţional etc.
18. Dispoziţiile pct.16 subpct.1)-4), 6)-8) şi, respectiv, ale pct.17, se aplică în mod corespunzător şi candidaţilor la funcţia de director adjunct.
19. În cererea de participare la concurs se indică şi lista actelor depuse, cu numerotarea fiecărei file.
20. În cazul în care dosarul de concurs se depune personal sau prin reprezentant, actele necesare pot fi autentificate de notar, certificate ”corespunde cu originalul” de către subdiviziunea resurse umane a unităţii în care candidatul activează sau prezentate în copii împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.
Dacă actele de participare la concurs se prezintă în copii, fără a fi însoţite de originale, acestea trebuie prezentate în ziua desfăşurării concursului. În caz de neprezentare a actelor necesare, comisia ia decizia cu privire la neadmiterea la concurs.
21. În cazul în care dosarul de concurs se depune prin poştă, actele necesare de a fi depuse în copie pot fi autentificate de notar, certificate ”corespunde cu originalul” de către subdiviziunea resurse umane a unităţii în care candidatul activează sau prezentate în copii.
Dacă documentele respective se prezintă în copii, originalele (copiile autentificate) trebuie prezentate în ziua desfăşurării concursului.
În caz de neprezentare a actelor necesare, comisia ia decizia cu privire la neadmiterea la concurs.
22. În cazul în care dosarul de concurs se depune prin e-mail, toate actele necesare se scanează în format PDF sau JPG. În acest caz, în ziua desfăşurării concursului, sub sancţiunea neadmiterii la concurs, candidatul trebuie să prezinte originalul dosarului de concurs. Dispoziţiile pct.21 alineatul trei se aplică în mod corespunzător.
23. Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, fapt ce se consemnează în cererea de participare la concurs. În acest caz, candidatul are obligaţia să prezinte cazierul judiciar în original în termen de cel mult 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii ordinului de numire.
24. În cazul depunerii dosarului de către candidat personal sau prin reprezentant, cererea de participare la concurs se depune în 2 exemplare, dintre care una se restituie, sub semnătură, persoanei care a depus dosarul.
25. În vederea desfăşurării concursului, organizatorul concursului instituie comisia de concurs, constituită din 5 sau 7 membri, inclusiv un preşedinte şi un secretar desemnaţi prin actul de instituire a comisiei.
26 Comisiile de concurs au următoarea componenţă:
1) pentru funcţiile de directori în instituţiile de educaţie antepreşcolară (creșă, centru comunitar de educaţie timpurie), instituţiile de învățămînt preşcolar (grădiniță de copii, centru comunitar de educaţie timpurie) şi instituţiile extraşcolare (de nivel local) – comisia de concurs este instituită de către primar în următoarea componenţă:
a) primarul sau o persoană delegată de acesta;
b) o persoană delegată de consiliul local;
c) două persoane delegate de organul local de specialitate în domeniul învăţămîntului;
d) un reprezentant al colectivului de muncă din instituţia corespunzătoare de învățămînt, desemnat de consiliul de administrație;
e) un reprezentant al colectivului de muncă din instituţia corespunzătoare de învățămînt, desemnat de consiliul profesoral;
f) un reprezentant al comitetului sindical de ramură din aceeaşi unitate administrativ-teritorială.
2) pentru funcţiile de directori în instituţiile specificate la subpct.1) care nu funcţionează în unităţile administrativ-teritoriale de nivelul întîi – comisia de concurs este instituită de către organul local de specialitate în domeniul învăţămîntului din municipiile Chişinău sau Bălţi în următoarea componenţă:
a) doi funcționari ai organului local de specialitate în domeniul învățămîntului ale municipiilor Chişinău sau Bălţi;
b) o persoană delegată de primarul municipiului;
c) un reprezentant al colectivului de muncă din instituţia corespunzătoare de învățămînt, desemnat de consiliul de administrație;
d) un reprezentant al colectivului de muncă din instituţia corespunzătoare de învățămînt, desemnat de consiliul profesoral;
e) un director dintr-o instituție similară de învățămînt din aceeaşi unitate administrativ-teritorială care are experienţă, prestigiu profesional şi realizări remarcabile;
f) un reprezentant al comitetului sindical de ramură din aceeaşi unitate administrativ-teritorială;
3) pentru funcţiile de directori în instituţiile de învățămînt primar, gimnazial, liceal şi extraşcolar (de nivel raional/municipal/ UTA Găgăuzia) – comisia de concurs este instituită de către organul local de specialitate în domeniul învăţămîntului în următoarea componenţă:
a) doi funcţionari ai organului local de specialitate în domeniul învăţămîntului;
b) un director dintr-o instituţie similară de învățămînt din aceeaşi unitate administrativ-teritorială (sau, în caz de imposibilitate, din altă unitate administrativ-teritorială) care are experienţă, prestigiu profesional şi realizări remarcabile;
c) un reprezentant al comitetului sindical de ramură din aceeași unitate administrativ-teritorială;
d) un reprezentant al colectivului de muncă din instituţia corespunzătoare de învățămînt, desemnat de consiliul de administrație;
e) un reprezentant al colectivului de muncă din instituţia corespunzătoare de învățămînt desemnat de consiliul profesoral;
f) un reprezentant delegat de consiliul local pe al cărui teritoriu se află instituţia de învățămînt (în mun. Chişinău și Bălți – o persoană delegată de primar);
4) pentru funcţiile de directori în instituţiile de învățămînt special, instituţiile de învățămînt extraşcolar de nivel naţional, ai alternativelor educaţionale şi în alte instituţii publice de învățămînt subordonate Ministerului Educaţiei – comisia de concurs este instituită de către Ministerul Educaţiei în următoarea componenţă:
a) 2 funcționari ai Ministerului Educaţiei, dintre care cel puţin unul trebuie să deţină funcție de conducere;
b) o persoană cu experienţă şi realizări remarcabile în domeniul de activitate similar instituţiei pentru care se organizează concursul;
c) un director cu experienţă managerială şi realizări remarcabile;
d) un funcționar al organului local de specialitate în domeniul învăţămîntului, preferabil în funcţie de conducere;
e) un reprezentant al colectivului de muncă din instituţia corespunzătoare de învățămînt, ales de Consiliul profesoral;
f) un reprezentant al consiliului de administraţie;
5) pentru funcţiile de directori în instituțiile private – comisia de concurs este instituită de către fondatorul acestuia incluzînd 5 membri, dintre care cel puțin 3 să fie specialiști în domeniul de activitate a instituţiei;
6) pentru funcţiile de directori în instituțiile de învățămînt subordonate altor ministere sau altor subdiviziuni ale organelor administrației publice locale de nivelul doi – comisia de concurs este instituită de către fondatorul acestora incluzînd 5 membri, dintre care cel puţin 3 să fie specialişti în domeniul de activitate al instituţiei;
7) pentru funcţiile de directori adjuncţi – comisia de concurs este instituită de către director în următoarea componență:
a) directorul;
b) doi reprezentanţi delegaţi de consiliul de administrație;
c) doi funcţionari ai organului local de specialitate în domeniul învăţămîntului.
[Pct.26 în redacția OME964 din 07.10.15, MO302-305/06.11.15 art.2204; în vigoare 06.11.15]
27. Dispoziţiile pct.26 se aplică în mod corespunzător şi în cazul concursurilor de ocupare a funcţiei de director şi director adjunct în instituţiile nou create. În acest caz, organizatorul concursului decide pe cine desemnează membri ai comisiei în locul celor din cadrul instituţiei.
28. În vederea instituirii comisiei, organizatorul solicită în scris subiecţilor specificaţi la pct.26 delegarea membrilor comisiei. În caz de neprezentare a candidaturilor în termen de 30 zile calendaristice de la data solicitării, organizatorul instituie comisia în lipsa membrilor respectivi cu condiţia că numărul acestora să nu fie mai mic decît cvorumul stabilit pentru caracterul deliberativ al şedinţelor comisiei specificat la pct.57.
29. Concursurile pentru ocuparea funcţiei de director/director adjunct sînt publice. La acestea pot asista şi:
1) reprezentantul Consiliului reprezentativ al părinţilor din instituţia de învăţămînt pentru care se organizează concursul;
2) reprezentantul delegat de Ministerul Educaţiei;
3) reprezentantul organului sindical din instituţia respectivă;
4) reprezentantul Consiliului elevilor;
5) reprezentanţi ai mass-media;
6) reprezentanţi ai societăţii civile.
30. Observatorii pot asista la toate activităţile comisiei, fără a se implica în examinarea şi evaluarea candidaţilor. Ei au dreptul la consemnarea observaţiilor cu privire la încălcarea prevederilor normative privind organizarea şi desfăşurarea concursului în procesul-verbal al şedinţei/şedinţelor comisiei de concurs.
31. Observatorii nu pot contesta rezultatele concursului, cu excepţia cazurilor cînd nu s-a luat atitudine faţă de încălcările prevederilor normative privind organizarea şi desfăşurarea concursului şi cu condiţia că aceste fapte au fost consemnate, la propunerea observatorului respectiv, în procesul-verbal al şedinţei/şedinţelor comisiei de concurs.
32. Membrul comisiei de concurs se află în conflict de interese dacă este în una din următoarele situaţii:
1) este candidat la ocuparea unei funcţii scoase la concurs, iar organizarea şi desfăşurarea concursului este realizată de comisia de concurs al cărui membru este acest candidat;
2) are calitatea de părinte, frate, soră, fiu, fiică, sau rudă prin afinitate (soţ/soţie, părinte, frate şi soră a soţului/soţiei) cu oricare dintre candidaţi;
3) are sau a avut relaţii cu caracter patrimonial cu oricare dintre candidaţi sau cu soţul sau soţia acestuia;
4) ori de cîte ori consideră că integritatea, obiectivitatea şi imparţialitatea procesului de selectare pot fi afectate.
33. În cazul existenţei unui conflict de interese, membrul comisiei de concurs îl va informa imediat despre aceasta pe preşedintele comisiei care, la rîndul său, va comunica acest fapt organizatorului concursului. În cazul în care preşedintele comisiei este în conflict de interese, acesta comunică acest fapt organizatorului concursului. Organizatorul concursului dispune înlocuirea membrului respectiv cu o altă persoană, ţinînd cont de reprezentativitatea celui înlocuit.
34. Conflictul de interese poate fi sesizat de orice persoană interesată, din momentul iniţierii procedurilor de organizare a concursului şi pînă la emiterea ordinului de numire a cîştigătorului concursului în funcţie.
35. În cazul în care conflictul de interese se constată ulterior desfăşurării uneia dintre probele concursului, se anulează rezultatele probelor susţinute şi se reia desfăşurarea acestora după înlocuirea membrului comisiei aflat în conflict de interese.

III. Desfăşurarea concursului

36. Concursul pentru funcția de director constă din 4 etape succesive:
1) verificarea îndeplinirii condițiilor de participare la concurs;
2) evaluarea cunoștințelor profesionale și manageriale (testul);
3) evaluarea curriculum vitae;
4) interviul.
Pentru funcția de director adjunct se realizează etapele 1), 3) și 4).
[Pct.36 în redacția OME964 din 07.10.15, MO302-305/06.11.15 art.2204; în vigoare 06.11.15]
37. În 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului pentru depunerea documentelor, preşedintele stabileşte data, ora şi locul desfăşurării concursului. Concomitent, secretarul plasează informaţia cu privire la data, ora şi locul desfăşurării concursului, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de data desfăşurării acestuia, pe pagina sa web. Candidaţii sînt anunţaţi despre data, ora, locul desfăşurării concursului şi prin e-mail/telefon.
38. Secretarul expediază la adresele electronice ale membrilor comisiei curriculum vitae al candidaților.
[Pct.38 în redacția OME964 din 07.10.15, MO302-305/06.11.15 art.2204; în vigoare 06.11.15]
39. La începutul şedinţei comisiei de concurs, aceasta examinează dosarele candidaţilor şi ia decizia cu privire la admiterea/neadmiterea la următoarea etapă a concursului. La necesitate, candidaţii sînt invitaţi pentru a prezenta originalele sau copiile autentificate ale actelor dosarului de concurs.
[Pct.39 modificat prin OME964 din 07.10.15, MO302-305/06.11.15 art.2204; în vigoare 06.11.15]
40. Decizia cu privire la neadmiterea la următoarea etapă a concursului se ia în situaţia în care candidatul nu întruneşte condiţiile specificate la pct.14 (în cazul funcţiei de director) sau pct.15 (în cazul funcţiei de director adjunct) sau în cazul care candidatul nu a prezentat toate actele specificate la pct.16 (în cazul funcţiei de director) sau pct.18 (în cazul funcţiei de director adjunct).
[Pct.40 modificat prin OME964 din 07.10.15, MO302-305/06.11.15 art.2204; în vigoare 06.11.15]
   401. Etapa a 2-a a concursului – evaluarea cunoștințelor profesionale și manageriale se va realiza de către organul local de specialitate în domeniul învățămîntului/ minister conform unei Instrucțiuni aprobate de către Ministerul Educației. Candidaţii care au acumulat cel puţin 50%+1 din punctajul stabilit vor fi promovați la următoarea etapă de concurs.
[Pct.401 modificat prin RMO306 din 13.11.15, MO306-310/13.11.15 pag.141]
    [Pct.401 introdus prin OME964 din 07.10.15, MO302-305/06.11.15 art.2204; în vigoare 06.11.15]
41. Comisia de concurs evaluează curriculum vitae al fiecărui candidat care a promovat etapa a 2-a de concurs. Evaluarea curriculum vitae se realizează prin contrapunerea datelor din curriculum vitae, inclusiv a documentelor confirmative, la criteriile de evaluare inserate în fişa de evaluare al cărei model este specificat în anexa nr.3. Secretarul consemnează în fişa de evaluare punctele oferite de comisie pentru fiecare criteriu de evaluare.
Punctajul final se obţine prin însumarea (adunarea) punctelor oferite de comisie pentru fiecare criteriu de evaluare. Acesta se consemnează de secretar în fişa de evaluare a curriculum vitae şi în procesul-verbal.
[Pct.41 modificat prin OME964 din 07.10.15, MO302-305/06.11.15 art.2204; în vigoare 06.11.15]
42. După  finalizarea evaluării curriculum vitae, candidaţii admişi sînt invitaţi unul cîte unul la interviu. Durata interviului este de maximum 45 minute.
43. Interviul se înregistrează audio sau video. Înregistrarea interviului se păstrează, în condiţiile legii, timp de 6 luni de la data afişării rezultatelor finale ale concursului.
44. Interviul începe cu prezentarea de către candidat a proiectului planului de dezvoltare a instituţiei. Proiectul planului de dezvoltare a instituției pentru 5 ani este obligatoriu pentru participare la interviu. Prezentarea proiectului planului se poate realiza şi prin utilizarea slide-urilor Power Point. Organizatorul concursului va asigura echipamentul tehnic pentru aceasta.
[Pct.44 modificat prin OME964 din 07.10.15, MO302-305/06.11.15 art.2204; în vigoare 06.11.15]
45. Ulterior, membrii comisiei vor adresa întrebări pe marginea celor relatate.
Nu pot fi adresate întrebări de natură discriminatorie referitoare la opţiunea politică, apartenenţa sindicală, religia, etnia, starea materială, originea socială sau alte întrebări care pot avea efect similar.
46. Aprecierea prestaţiei candidatului la interviu se realizează prin evaluarea:
1) proiectului planului de dezvoltare a instituției pentru candidatul la funcția de director, iar pentru candidatul la funcția de director adjunct a cunoștințelor profesionale și manageriale.
[Pct.46 subpct.1) modificat prin OME964 din 07.10.15, MO302-305/06.11.15 art.2204; în vigoare 06.11.15]
2) nivelului de manifestare la interviu a criteriilor specificate la pct.49.
47. Proiectul planului de dezvoltare a instituţiei se evaluează pornind de la:
1) contextul general;
2) analiza SWOT;
3) viziunea managerială;
4) priorităţi;
5) planificare operaţională, analiză a costurilor şi sursele de finanţare.
La evaluarea proiectului planului, se evaluează atît conţinutul propriu-zis al acestuia, cît şi prestaţia candidatului la prezentarea proiectului, incluzînd şi răspunsurile la întrebările adresate. La oferirea punctajului, ponderea între conţinutul propriu-zis al proiectului şi prestaţia candidatului la prezentarea acestuia este egală.
48. Fiecare componentă a proiectului planului se evaluează individual de fiecare membru al comisiei prin puncte cuprinse între 1 şi 5, fără zecimi. Media aritmetică a punctelor acordate pentru fiecare componentă a proiectului planului reprezintă punctajul pentru proiectul planului de dezvoltare a instituţiei.
49. Din prestaţia candidatului la prezentarea proiectului planului de dezvoltare a instituţiei şi a răspunsurilor la întrebări, se evaluează şi nivelul de manifestare a următoarelor criterii:
1) abilităţile de comunicare;
2) capacităţile de analiză şi sinteză;
3) motivaţia candidatului.
50. Nivelul de manifestare a fiecărui criteriu se apreciază de către fiecare membru al comisiei prin puncte cuprinse între 1 şi 2,5, cu zecimi. Media aritmetică a punctelor acordate pentru manifestarea fiecărui criteriu reprezintă punctajul pentru manifestarea criteriilor la interviu.
51. Suma punctajului pentru proiectul planului de dezvoltare a instituţiei şi a punctajului oferit pentru manifestarea criteriilor enumerate la pct.49 reprezintă punctajul la interviu. Fiecare membru al comisiei stabileşte în mod individual punctajul la interviu completînd fişa de evaluare individuală a interviului al cărei model este specificat în anexa nr.4.
52. Prevederile pct.44-51 nu sînt aplicabile pentru concursul de ocupare a funcţiei de director adjunct. În cazul acestora, interviul se realizează în baza unei metodologii şi fişe de evaluare aprobate de consiliul de administraţie. Punctajul maxim acordat interviului nu poate depăşi 50 % din punctajul concursului. La elaborarea metodologiei şi a fişei de evaluare a interviului, consiliul de administraţie poate solicita suportul metodologic al organului local de specialitate în domeniul învăţămîntului sau, după caz, a Ministerului Educaţiei.
53. Punctajul final la concurs se va calcula cu o zecimală, fără rotunjire, ca sumă a punctajului acumulat la etapa a 2-a și a 3-a a concursului şi a mediei aritmetice a punctajului la interviu oferit de fiecare membru al comisiei. Pentru aceasta, secretarul va completa fişa de evaluare integrată a candidatului al cărei model este specificat în anexa nr.5.
[Pct.53 modificat prin OME964 din 07.10.15, MO302-305/06.11.15 art.2204; în vigoare 06.11.15]
54. Pe baza fişei de evaluare integrate, secretarul întocmeşte fişa sintetică a punctajului final la concurs a candidaţilor al cărei model este specificat în anexa nr.6. Candidaţii sînt incluşi în ordine descrescătoare, în funcţie de punctajul obţinut.
55. Candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj final la concurs se consideră învingător al concursului.
56. În cazul în care mai mulţi candidaţi au obţinut punctaj final egal, prioritate va avea candidatul cu cel mai înalt grad didactic/managerial/ştiinţific/ştiinţifico-didactic şi/sau experienţă managerială în domeniul învăţămîntului sau în domeniul de activitate profesională corespunzător profilului instituţiei.
57. Şedinţele comisiei de concurs se consideră deliberative dacă la ele participă cel puţin două treimi din numărul de membri stabiliţi la pct.26. Hotărîrile comisiei se adoptă cu majoritatea de voturi din numărul membrilor prezenţi.
58. Şedinţele comisiei de concurs sînt conduse de preşedintele comisiei. Membrii comisiei de concurs au obligaţia de a participa la şedinţele comisiei.
59. Şedinţa/şedinţele comisiei de concurs se consemnează în procesul-verbal, perfectat de secretarul comisiei şi contrasemnat de membrii comisiei. Procesul-verbal se prezintă autorităţii cu competenţe legale de numire (angajatorului) în termen de 5 zile după finalizarea concursului, împreună cu dosarul candidatului declarat învingător. Procesele-verbale, formularele şi dosarele participanţilor la concurs se transmit şi se păstrează la subdiviziunea resurse umane a organizatorului concursului timp de un an. Ulterior, acestea se transmit în arhivă.
60. Conform prevederilor prezentului Regulament, comisia de concurs are următoarele competenţe:
1) verifică îndeplinirea condiţiilor de participare la concurs de către candidaţii la concurs;
2) decide admiterea/neadmiterea candidaţilor la a 2-a etapă a concursului;
[Pct.60 subpct.2) modificat prin OME964 din 07.10.15, MO302-305/06.11.15 art.2204; în vigoare 06.11.15]
3) stabileşte lista candidaţilor promovați la interviu;
[Pct.60 subpct.3) modificat prin OME964 din 07.10.15, MO302-305/06.11.15 art.2204; în vigoare 06.11.15]
4) evaluează candidaţii;
5) elaborează documentele finale referitoare la rezultatele concursului şi le prezintă autorităţii cu competenţe legale de numire (angajatorului);
6) asigură comunicarea rezultatelor concursului.
61. Rezultatele concursului se afişează, în ordinea descrescătoare a punctajului final obţinut de fiecare candidat la concurs, pe pagina web a organizatorului concursului.
62. Concursul se prelungeşte în cazul în care:
1) nu au fost depuse dosare în termenul stabilit;
2) a depus dosarul doar un singur candidat;
3) după examinarea dosarelor, nu poate fi admis nici un candidat;
4) după examinarea dosarelor, la concurs a fost admis doar un singur candidat.
63. Prelungirea concursului se realizează prin modificarea datei-limită de depunere a documentelor din informaţia privind concursul, cu plasarea anunţului repetat prin aceleaşi mijloace care au fost utilizate la plasarea anunţului iniţial potrivit pct.10 şi 11.
64. Dacă după prelungirea concursului, în urma examinării dosarelor la concurs a fost admis un singur candidat, concursul se poate desfăşura.
65. În cazul în care directorul instituţiei de învăţămînt nu a fost desemnat nici după prelungirea concursului, autoritatea cu competenţe legale de numire (angajatorul) numeşte, pe o perioadă de pînă la 6 luni, directorul instituţiei respective cu asigurarea desfăşurării ulterioare în acest răstimp a unui nou concurs în condiţiile prezentului Regulament. Dacă nici după 6 luni nu se reuşeşte selectarea unui nou director, Ministerul Educaţiei numeşte un director interimar pînă la numirea de către autoritatea cu competenţe legale de numire (angajator) a unui director selectat pe bază de concurs.
66. Ordinul de numire a directorului/directorului adjunct este emis de către autoritatea cu competenţe legale de numire (angajator) după soluţionarea tuturor contestaţiilor în baza deciziei comisiei de concurs şi a contractului individual de muncă.

Capitolul IV.  Contestaţiile

67. Contestaţiile referitoare la concurs se depun de candidaţi sau, în cazul prevăzut la pct.31, de observatori, în termen de 3 zile lucrătoare de la anunţarea rezultatelor concursului şi se examinează de către comisia de contestaţii constituită la Ministerul Educaţiei. Termenul este unul de decădere.
68. Comisia de contestaţii este constituită din 3 membri numiţi prin ordinul ministrului educaţiei. Membrii comisiei de concurs nu pot fi incluşi în componenţa comisiei de contestaţii.
69. Contestaţiile se examinează în termen de 7 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor. Hotărîrea comisiei de contestaţii se comunică contestatorului, cu confirmare de primire.
70. Litigiile referitoare la concurs se examinează de către instanţa de judecată competentă.

anexa nr.1
[Anexa nr.1 în redacția OME964 din 07.10.15, MO302-305/06.11.15 art.2204; în vigoare 06.11.15]

anexa nr.2
[Anexa nr.2 în redacția OME964 din 07.10.15, MO302-305/06.11.15 art.2204; în vigoare 06.11.15]

anexa nr.3

anexa nr.4

anexa nr.5    
[Anexa nr.5 în redac
ția OME1117 din 25.11.15, MO324-329/04.12.15 art.2290; în vigoare 04.12.15]
[Anexa nr.5 modificată prin OME964 din 07.10.15, MO302-305/06.11.15 art.2204; în vigoare 06.11.15]

anexa nr.6