×
Meniu

DECIZIE Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională

Descarcă GRATUIT Decizia CR componenta raionala

 

REPUBLICA  MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL SOROCA

DECIZIE

Nr. 09/25

din 30 iunie  2016

 

 

Cu privire la alocarea mijloacelor

financiare din componenta raională

 

Consiliul raional Soroca întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 iunie 2016,

Luînd în dezbatere:

 • Expunerea de motive din Nota informativă la proiectul deciziei prezentată de Direcția Învățămînt nr.01-30/231din19.05. 2016;
 • Raportul de specialitate al Serviciului de Asistență Juridică nr.121 din 20 iunie 2016;

Avînd în vedere:

 • Avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru buget, finanţe şi administrația patrimoniului.

În conformitate cu prevederile:

 • 27 (2) c) din Legea privind finanţele publice locale (nr.397–XV din 16.10.2003);

Regulamentul privind repartizarea și utilizarea mijloacelor financiare  din componenta raională pentru instituțiile de învățămînt primar și secundar general (anexa nr.2), aprobat prin  Hotărîrea Guvernului nr.868 din 08.10.2014,

În temeiul art. 43 (1) b), 81(1) al Legii privind administrația public locală (nr.436–XVI din 28.12.2006) cu modificările şi completările ulterioare,

 

DECIDE:

 

 1. Se distribuie din componența raională instituţiilor de învăţămînt pentru acoperirea cheltuielilor ce țin de lucrări de reparații și procurări utilaj în suma de 1094.6 mii lei, după cum urmează:
 • IP Liceul A.Puskin-70.5 mii lei inclusiv: 25.2mii lei pentru finisarea instalării utilajului si canalizației in cabinetul de chimie si 45.3mii lei pentru instalarea aparatelor si utilajului pentru supraveghere in clasele de verificare a testelor examenelor de absolvire a gimnaziului.
 • IP Gimn.Holosnița: 40.3 mii lei, reparația terenului sportiv
 • IP Gimnaziul Bulboci –98.8 mii lei pentru reparația capitală a salii sportive;
 • IP Gimnaziul Schineni –92 mii lei pentru schimbarea a 18 geamuri;
 • IP Gimnaziul Vărăncău  – 175,8 mii lei: 138,3 mii lei pentru finisarea lucrărilor de reparație capitală a sălii sportive şi 37,5 mii lei pentru reparaţia curentă a reţelelor interioare de alimentare cu energie electrică.
 • IP Gimn.Cosauti-107.3 mii lei reparația capitala a sistemului de canalizare a cantinei.
 • Redi-Cereşnoveţ – 15.0 mii lei pentru reconstrucţia
 • Gimnaziul „Dumitru Matcovschi” – 89,5 mii lei pentru finisarea lucrărilor de pavare a teritoriului din faţa instituţiei.
 • Şcoala primară „M. Secară” Niorcani –313,4 mii lei pentru reparaţia capitală a acoperişului.
 • Şcoala primară Ocolina – 9,0 mii lei reparaţia reţelei electrice.
 • IP gimnaziul Slobozia Cremene – 60,0 mii lei pentru schimbarea podelelor în două clase.
 • IP gimnaziul Cremenciug – 15, 0 pentru instalarea a 3 uşi.
 • IP gimnaziul Voloave – 8,0 pentru instalarea uşii la intrare şi a unui aragaz.
 1. Direcția Finanțe va include în rectificarea bugetului raional prevederile prezentei decizii.
 2. Prezenta decizie se aduce la cunoștință publică prin publicarea pe site-ul oficial al consiliului raional soroca.org.md și, totodată se comunică prin transmiterea copiilor:
 • Oficiul Teritorial Soroca al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova;
 • Președintelui Raionului Soroca;
 • Direcției Finanțe Soroca;
 • Direcției Învățămînt;
 • Secției Economie;
 • Serviciul Audit Intern

 

 

 

 

Preşedinte al şedinţei                                                     Ciuvaga Victor

 

 

Contrasemnat                                                                       Zabrian Stela,

Secretar al Consiliului Raional Soroca

 

Nr. 09/25

din 30 iunie  2016

Orașul Soroca