×
Meniu

Concurs la funcție

ATENŢIE! CONCURS!

Direcția Învățământ Soroca anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor de  director în următoarele instituții:

 • IP Gimnaziul Cosăuți;
 • IP Gimnaziul Rublenița.

La concurs pot participa cetăţeni ai Republicii Moldova, cu studii superioare universitare, care au o vechime de muncă în activitatea didactică de cel puțin trei ani, la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu au împlinit vârsta de 65 ani, cunosc limba română, nu au antecedente penale.

Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducător al instituţiei de învăţământ preuniversitar depun personal sau prin reprezentant (la Direcția Învățământ Soroca, biroul 211), prin poștă sau e-mail, în termen de 30 de zile calendaristice din ziua publicării anunțului, dosarul de concurs, care cuprinde obligatoriu următoarele acte:

 1. cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa nr. 1 la

Regulament, în două exemplare;

 1. copia actului de identitate;
 2. copia/copiile actului/actelor de studii autentificate;
 3. copia/copiile actului/actelor autentificate ce confirmă gradul didactic/managerial

și/sau titlul științific/științifico-didactic;

 1. copiile actelor care atestă formarea profesională continuă, performanțele

profesionale și manageriale demonstrate în cadrul concursurilor

locale/naționale/internaționale, statutul de expert/evaluator

național/internațional, lista publicațiilor didactice și științifice;

 1. copia carnetului de muncă autentificat;
 2. curriculum vitae de model Europass, specificat în anexa 2 la Regulament;
 3. certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere

medical, fizic și neuropsihic, pentru exercitarea funcției;

 1. cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere;
 2. proiectul planului de dezvoltare a instituției pentru 5 ani.

Actele vor fi depuse la Direcția Învățământ Soroca, str. Ștefan cel Mare, 5, bir.211, până la 18 februarie 2019 inclusiv, ora 17.00.

Telefon de contact: 23386,  28637.

Bibliografia concursului

 • Constituţia Republicii Moldova din 29.07.1994
 1. I. Acte legislative generale
 • Legea privind accesul la informaţie, nr.982 – XIV din 11.05.2000 Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 88-90/664;
 • Legea cu privire la petiționare Nr. 190 din  19.07.1994;
 • Codul Muncii al Republicii Moldova, 2003 cu modificările și completările ulterioare;

II. Acte legislative şi normative în domeniul învățământului

Codul Educației nr. 152 din 17 iulie 2014, Monitorul Oficial nr. 319-324, art. 634 din 24 .10.2014;

Strategia de dezvoltare a educației pentru anii 2014-2020 „Educația-2020” ( HG nr.944 din 14.11.2014);

Regulamentul de atestare a cadrelor didactice din învățământul general, professional tehnic și din cadrul serviciilor de asistență psihopedagogică;

Regulamentul privind evaluarea și notarea rezultatelor școlare, promovarea și absolvirea în învățământul primar și secundar;

Regulamentul de atestare a cadrelor manageriale, aprobat prin ordinul ministrului nr. nr. 454 din 31 mai 2012;

PLANUL – CADRU pentru învăţământul primar, gimnazial şi liceal pentru anul 2018 – 2019;

Standarde de calitate pentru instituțiile de învățământ primar și secundar general din perspectiva școlii prietenoase copilului;

HG nr. 270 din 08.04.2014 cu privire la aprobarea instrucțiunilor privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistența și monitorizarea copiilor victime și potențiale victime ale violenței, neglijării, exploatării și traficului;

HG Nr. 523 din 11.07.2011 cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a educației incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-2020.

Descarcă aici – ATENŢIE concurs!